Evolutionary dynamics of 3D genome architecture following polyploidization in cotton

Maojun Wang, Pengcheng Wang, Min Lin, Zhengxiu Ye, Guoliang Li, Lili Tu, Chao Shen,Jianying Li, Qingyong Yang and Xianlong Zhang.2018.Nature Plants

The GhmiR157a/GhSPL10 regulatory module controls initial cellular dedifferentiation and cal...

Lichen Wang, Nian Liu, Tianyi Wang, Jianying Li, Tianwang Wen, Xiyan Yang*, Keith Lindsey, Xianlong Zhang.2017.Journal of Experimental Botany

Laccase GhLac1 modulates broad-spectrum biotic stress tolerance via DAMP-triggered immuni...

Qin Hu, Ling Min, Xiyan Yang, Shuangxia Jin, Lin Zhang, Yaoyao Li, Yizan Ma, Xuewei Qi, Dongqin Li, Hongbo Liu, Keith Lindsey, Longfu Zhu, Xianlong Zhang.2017.Plant Physio...