A global survey of alternative splicing in allopolyploid cotton: landscape, complexity and regulat...

Maojun Wang *, Pengcheng Wang *, Fan Liang, Zhengxiu Ye, Jianying Li, Chao Shen, Liuling Pei,Feng Wang , Jiang Hu , Lili Tu , Keith Lindsey , Daohua He and Xianlong Zhang.201...

MicroRNAs involved in auxin signalling modulate male sterility under high temperature stress ...

Yuanhao Ding, Yizan Ma, Nian Liu, Jiao Xu, Qin Hu, Yaoyao Li, Yuanlong Wu, Sai Xie, Longfu Zhu, Ling Min, Xianlong Zhang.2017.Plant Journal

A transgenic strategy for controlling plant bugs (Adelphocoris suturalis) through expression of do...

Jing Luo, Sijia Liang , Jianying Li, Zhongping Xu , Lun Li , Bangqin Zhu, Zhe Li, Chaoliang Lei, Keith Lindsey, Lizhen Chen, Shuangxia Jinand Xianlong Zhang.2017.New Phytolo...