Comparative genome analyses highlight transposon-mediated genome expansion and the evolutionary...

Maojun Wang, Jianying Li, Pengcheng Wang, Fang Liu, Zhenping Liu, Guannan Zhao, Zhongping Xu, Liuling Pei, Corrinne E Grover, Jonathan F Wendel, Kunbo Wang, Xianlong Zhang

Orchestration of plant development and defense by indirect crosstalk of SA and BR signaling th...

Sheng-hua Xiao, Qin Hu, Xiao-jun Zhang, Huan Si, Shi-ming Liu, Lin Chen, Kun Chen, Sabina Berne, Dao-jun Yuan, Keith Lindsey, Xian-long Zhang, Long-fu Zhu

Cotton pan-genome retrieves the lost sequences and genes during domestication and selection

Jianying Li, Daojun Yuan, Pengcheng Wang, Qiongqiong Wang, Mengling Sun, Zhenping Liu, Huan Si, Zhongping Xu, Yizan Ma, Boyang Zhang, Liuling Pei, Lili Tu, Longfu Zhu, Ling-...