GhCPK33 negatively regulates defense against Verticillium dahliae by phosphorylating GhOPR...

Qin Hu, Longfu Zhu, Xiangnan zhang, Qianqian Guan, Shenghua Xiao, Ling Min, Xianlong Zhang.2018.Plant Physiology

Multi‐omics analyses reveal epigenomics basis for cotton somatic embryogenesis through success...

Jianying Li Maojun Wang Yajun Li Qinghua Zhang Keith Lindsey Henry Daniell Shuangxia Jin Xianlong Zhang.2018.Plant Biotechnology Journal

Disrupted Genome Methylation in Response to High Temperature Has Distinct Affects on Mic...

Yizan Ma , Ling Min,* Maojun Wang, Chaozhi Wang, Yunlong Zhao ,Yaoyao Li, Qidi Fang, Yuanlong Wu, Sai Xie, Yuanhao Ding, Xiaojun Su,Qin Hu, Qinghua Zhang, Xueyuan Li, and ...