High‐density genetic variation maps reveal the correlation between asymmetric interspecific in...

Xinhui Nie, Tianwang Wen, Panxia Shao, Binghui Tang, Aini Nuriman-guli, Yu Yu, Xiongming Du, Chunyuan You, Zhongxu Lin.

The application of temperature sensitivity CRISPR/LbCpf1 (LbCas12a) mediated genome edi...

Bo Li ,Sijia Liang ,Muna Alariqi, Fuqiu Wang, Guanying Wang, Qiongqiong Wang, Zhongping Xu, Lu Yu, Muhammad Naeem Zafar, Lin Sun, Huan Si, Daojun Yuan, Weifeng Gu...

High day and night temperatures distinctively disrupt fatty acid and jasmonic acid metabolism, ...

Aamir Hamid Khan, Ling Min, Yizan Ma, Yuanlong Wu, Yuanhao Ding, Yanlong Li, Sai Xie, Abid Ullah, Muhammad Shaban, Hakim Manghwar, Muhammad Shahid, Yunlong Zhao, Chao...