Suppression of tryptophan synthase activates cotton immunity by triggering cell death via promot...

Yuhuan Miao Lian Xu Xin He Lin Zhang Muhammad Shaban Xianlong Zhang Longfu Zhu.plant journal

Reference genome sequences of two cultivated allotetraploid cottons, Gossypium hirsutum and G...

Maojun Wang, Lili Tu, Daojun Yuan, De Zhu, Chao Shen, Jianying Li, Fuyan Liu, Liuling Pei, Pengcheng Wang, Guannan Zhao, Zhengxiu Ye, Hui Huang, Feilin Yan, Yizan Ma, Kei...

Whole genome sequencing reveals rare off‐target mutations and considerable inherent genetic or/a...

Jianying Li Hakim Manghwar Lin Sun Pengcheng Wang Guanying Wang Hanyan Sheng Jie Zhang Hao Liu Lei Qin Keith Lindsey Henry Daniell Shuangxia Jin Xianlong Zhang...