The GhmiR157a/GhSPL10 regulatory module controls initial cellular dedifferentiation and cal...

Lichen Wang, Nian Liu, Tianyi Wang, Jianying Li, Tianwang Wen, Xiyan Yang*, Keith Lindsey, Xianlong Zhang.2017.Journal of Experimental Botany

Laccase GhLac1 modulates broad-spectrum biotic stress tolerance via DAMP-triggered immuni...

Qin Hu, Ling Min, Xiyan Yang, Shuangxia Jin, Lin Zhang, Yaoyao Li, Yizan Ma, Xuewei Qi, Dongqin Li, Hongbo Liu, Keith Lindsey, Longfu Zhu, Xianlong Zhang.2017.Plant Physio...

Long non-coding RNAs involve in resistance to Verticillium dahliae, a fungal disease in cotton

Lin Zhang, Maojun Wang, Nannan Li, Honglei Wang, Ping Qiu, Liuling Pei, Zheng Xu, Tianyi Wang, Erlin Gao, Junxia Liu, Shiming Liu, Qin Hu, Yuhuan Miao, Keith Lindsey, Lil...